ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИ
 
 
 • Се известуваат акционерите дека е извршена промена на адресата на Комисијата за хартии од вредност.
 • Новата адреса е:

  ул. Македонија бр.25, Палата “Лазар Поп Трајков“, Поштенски фах/P.O.B.859, 1000 Скопје

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.