English  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
          ОПРЕМЕНОСТ  
             
 
 
     
Сите автоцистерни се набавени од реномирани европски производители, изработени во согласност со DIN EN стандардите и ECE-R регулативите. Цистерните се опремени со уреди за горно и долно полнење, што е задолжително во сите земји членки на Европска унија. Мерните гарнитури се од реномираната Германска компанија *Alfons Haar*, со кои може да се мерат утоварените количини при долно полнење (bottom loading) и при гравитационо празнење. Конфигурацијата на комплетниот систем е таква што оневозможува неправилна работа со опремата при полнењето и празнењето на дериватите од автоцистерните. Автоцистерните за ТНГ се опремени со масени мерачи од реномираната Холандска компанија *Emerson* и принтери *Еpson* за печатење на нумеричките податоци на истоварените количини.
 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.