English  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
          ВОЗЕН ПАРК  
             
 
 
 
 
 
 
 
Денес во својот возен парк ОИЛКО има 89 возила со кои се врши транспорт на светли деривати (бензински и дизел горива), транспорт на темни деривати (мазут и битумен), транспорт на компримиран природен гас (метан), транспорт на ТНГ или течен нафтен гас и 45 вагони за транспорт на светли деривати. Структурата на возилата е следна:
  - 38 автоцистерни за транспорт на светли деривати со капацитет од 35000 литри, опремени со волуметриски мерачи;
  - 3 автоцистерни (соло возила) за транспорт на светли деривати со капацитет од 20000 литри, опремени со волуметриски мерачи;
  - 12 автоцистерни (соло возила) за транспорт на светли деривати со капацитет од 13000 литри, опремени со волуметриски мерачи;
  - 2 автоцистерни (соло возила) за транспорт на светли деривати со капацитет од 7000 литри, опремени со волуметриски мерачи;
  - 12 автоцистерни за транспорт на црни деривати со капацитет од 25000 килограми, опремени со бренери за греење;
  - 2 автоцистерни (соло возило) за транспорт на црни деривати со капацитет од 10000 килограми;
  - 11 автоцистерни за транспорт на ТНГ со капацитет од 48000 литри, опремени со масени мерачи;
  - 2 автоцистерни (соло возила) за транспорт на ТНГ со капацитет од 22000 литри, опремени со масени мерачи;
  - 3 полуприколки за транспорт на природен земен гас (метан), со капацитет од 23130 литри;
  - 4 товарни возила за транспорт на боци со ТНГ, опремени според АДР регулативата;
  - 2 товарни возила за транспорт на мешовита стока;
 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.