English  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
          ЗА НАС  
             
 
 
 
 
 
 
 
*ОИЛКО* КДА е командитно друштво со акции за транспорт, основано на 18.01.2007 год. Основач и најголем акционер во Друштвото е *Макпетрол* А.Д., со триесетипет процентно учество во вредноста на капиталот. Основна дејност на ОИЛКО е транспорт и дистрибуција на нафтени деривати.

ОИЛКО поседува сопствена автобаза лоцирана во село Миладиновци во близината на Скопје. Истата е изградена според сите безбедносни и еколошки прописи што се однесуваат на стационирање на возила што транспортираат опасни материи.

Бројот на возила во возниот парк, високото ниво на техничка опременост на возилата, исполнувањето на сите законски барања, како и добиените Лиценци за вршење на јавен превоз на опасни материи во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, го поставуваат ОИЛКО на лидерската позиција во Република Македонија и во поширокиот регион.

 
 
  © Copyright 2010 OILCO All rights reserved.